Bilingual Reading

ID

English (US)

Vietnamese (Tiếng Việt)

1

Gardner-Holdt Gardner-Holdt

2

Melamine formaldehyde resin, alkylated Nhựa melamin focmanđehit, ankyl hóa

3

Benzoguanamine formaldehyde resin, alkylated Nhựa Benzoguanamin focmanđehit, ankyl hóa

4

Amine salt in water Muối amin trong nước

5

Anionic melamine-formaldehyde-resin Nhựa – Anion melamin – focmanđehit

6

Cationic melamine formaldehyde resin Nhựa Cation melamin focmanđehit

7

Methylated melamine formaldehyde resin, on an inert silica base Nhựa melamin focmanđehit đã metyl hóa, trên chất nền silica trơ

8

Modified Melamine Formaldehyde Resin, alkylated Nhựa Melamin Focmanđehit đã được Điều chỉnh, ankyl hóa

9

Melamine formaldehyde resin Nhựa Melamin Focmanđehit

10

Methylated melamine formaldehyde resin, on synthetic calcium silicate Nhựa melamin focmanđehit đã metyl hóa, trên nền canxi silicat tổng hợp

11

Modified amino formaldehyde resin Nhựa amin focmanđehit đã được Điều chỉnh

12

Benzoguanamine melamine formaldehyd resin, alkylated Nhựa Benzoguanamin melamin focmanđehit, ankyl hóa

13

Urea Melamine Formaldehyde Resin, alkylated Nhựa Urê Melamin Focmanđehit, ankyl hóa

14

Urea Formaldehyde Resin, alkylated Nhựa Urê Focmanđehit, ankyl hóa

15

Temperatures greater than recommended storage temperature Nhiệt độ cao hơn nhiệt độ bảo quản được khuyến nghị.

16

Contact with incompatible substances can cause disintegration at or below SADT Tiếp xúc với các chất không tương thích có thể gây ra sự phân hủy tại hoặc dưới ngưỡng SADT.

17

Peroxodisulphates Peroxođisunfat

18

Control smoke with water spray Kiểm soát khói với hệ thống phun bụi nước

19

Remove undamaged containers from fire area if it is safe to do so Di chuyển các thùng chứa chưa bị hư hại ra khỏi khu vực đám cháy nếu việc này không gây nguy hiểm.

Industry

Technology

Subject

SAP

Product

General

Our Task

TEP (translation, edition, proofreading)

Source File Format

Excel

Skills Involved or Tools Used

Transee, DTP