Bilingual Reading

ID

English (US)

Vietnamese (Việt)

1

All Programs Tất cả các chương trình

2

Computer Máy tính

3

Devices and Printers Thiết bị và Máy in

4

General Chung

5

Ports Cổng

6

Preferences… Sở thích…

7

Printer Máy in

8

Printer properties Thuộc tính máy in

9

Printers and Faxes Máy in và Fax

10

Program Files Program Files

11

Program Files (x86) Tệp Chương trình (x86)

12

See what’s printing Xem đang in gì

13

Start Bắt đầu

14

(Start) (Bắt đầu)

15

Use Printer Offline Sử dụng Máy in Gián tuyến

16

User Account Control Điều khiển Trương mục Người dùng

17

Yes

18

Apps Ứng dụng

19

Computer Máy tính

20

Control Panel Pa-nen Điều khiển

21

File Explorer File Explorer

22

Hardware and Sound Phần cứng và Âm thanh

23

Printer Máy in

24

Printers Máy in

25

See what’s printing Xem đang in gì

26

Settings Thiết đặt

27

Start Bắt đầu

28

Use Printer Offline Sử dụng Máy in Gián tuyến

Industry

Manufacturing/Industry

Subject

Electronics / Elect Eng

Product

General

Our Task

TEP (translation, edition, proofreading)

Source File Format

Excel

Skills Involved or Tools Used

Transee, DTP