Nikon_COOLPIX_14AU_LM50_HO2

Bilingual Reading

ID

English (US)

Vietnamese (Việt)

1

Glamour mode Chế độ huyền ảo

2

Number of shots Số ảnh

3

Interval Quãng

4

Shutter sound Âm thanh cửa trập

5

Short Ngắn

6

Medium Trung bình

7

Long Dài

8

Standard Tiêu chuẩn

9

SLR SLR

10

Magic Ma thuật

11

Skin softening Làm mịn da

12

Powder Đánh phấn

13

Vividness Sống động

14

The camera takes the selected number of shots and combines them into a single image. Máy ảnh chụp số lượng ảnh đã chọn và kết hợp thành một hình ảnh.

15

Shooting interrupted. Ngưng chụp.

16

The camera joins a sequence of images to create a wide-angle shot. Máy ảnh kết hợp một chuỗi hình ảnh để tạo một ảnh.

17

Hold the camera in “portrait” (tall) orientation. Giữ máy ảnh theo hướng “thẳng đứng” (dọc).

18

Press the shutter-release button and pan the camera left or right. Nhấn nút nhả cửa trập và xoay máy ảnh sang trái hoặc sang phải.

19

Unable to create photo. Không thể tạo ảnh.

20

Unable to create photo. Pan the camera more slowly. Không thể tạo ảnh. Xoay máy ảnh chậm hơn.

21

Unable to create photo. Pan the camera in a straight line. Không thể tạo ảnh. Xoay máy ảnh theo đường thẳng.

22

Selective softening Làm mịn có lựa chọn

23

Mark for Wi-Fi upload Đ.dấu để t.lên qua Wi-Fi

24

Mark for WLAN upload Đ.dấu để t.lên qua WLAN

25

Softening is applied to the area outside the border. Làm mịn được áp dụng cho vùng bên ngoài đường viền.

26

Ending gesture control. OK? Kết thúc điều khiển bằng cử chỉ. OK?

27

Shooting in progress. Look into the lens. Đang chụp. Hãy nhìn vào thấu kính.

28

Enable Wi-Fi on the smart device. Bật Wi-Fi trên thiết bị thông minh.

29

Enable wireless LAN on the smart device. Bật LAN không dây trên thiết bị thông minh.

30

Press the shutter-release button and pan the camera horizontally or vertically. Nhấn nút nhả cửa trập và xoay máy ảnh theo chiều dọc hoặc chiều ngang.

Industry

Manufacturing/Industry

Subject

Electronics / Elect Eng

Product

Cameras and Photography

Our Task

TEP (translation, edition, proofreading)

Source File Format

Excel

Skills Involved or Tools Used

Transee, DTP

Need a translation service?

Please enter your personal details and we will contact you shortly

Words translated by CCJK

146,096,379

Our Client Satisfaction

Rating for previous quarterr

4.00

Over 95% of our clients recommend our language services to others

Copyright © CCJK Technologies Co., Ltd. 2000-2017. All rights reserved.
TOP