Bilingual Reading

ID

English (US)

Hmong (Hmoob)

1

NEW INFORMATION ABOUT YOUR MEDICINES COV NTAUB NTAWV TSHIAB NTSIG TXOG KOJ COV TSHUAJ KHOMOB

2

Date Hnub Tim

3

Dear Member: Nyob Zoo Txog Cov Tswvcuab:

4

Our records show that you are using more than one pharmacy for your ____________ prescriptions. Peb cov ntawv sau tseg qhia pom tias koj tau siv ntau dua ib lub khw muag tshuaj rau koj ____________ cov ntawv yuav tshuaj.

5

The Alliance wants to make sure that you stay safe and healthy. Alliance xav ua kom ntseeg tau tias koj muaj kev nyab xeeb thiab noj qab haus huv.

6

This is why we started the Pharmacy Home program. Vim li ntawd peb thiaj pib qhov kev pab Chaw Muag Tshuaj Hauv Tsev.

7

This program will let you choose your own pharmacy. Qhov kev pab no yuav kom koj xaiv lub chaw muag tshuaj ntawm koj tus kheej.

8

You will use the pharmacy you choose to fill your _____________ prescriptions for _________ months from the start date. Koj yuav siv lub tsev muag tshuaj uas koj xaiv los sau koj _____________ cov ntawv yuav tshuaj _________ cov hli txij li hnub pib.

9

How to Choose your Pharmacy Home Yuav Xaiv Koj Lub Chaw Muag Tshuaj Hauv Tsev Li Cas

10

Step 1: Look at the list of Pharmacy Homes. Kauj Ruam 1: Saib cov npe ntawm Cov Chaw Muag Tshuaj Hauv Tsev.

11

The pharmacies are listed by city. Cov chaw muag tshuaj tau sau los ntawm lub nroog.

12

Step 2: Choose the pharmacy you would like to use. Kauj Ruam 2: Xaiv lub chaw muag tshuaj uas koj xav siv.

13

Step 3: Fill out the Pharmacy Home Selection Form. Kauj Ruam 3: Sau daim ntawv foos Xaiv Chaw Muag Tshuaj Hauv Tsev.

14

Step 4: Mail the form back to the Alliance within 10 days using the envelope provided. Kauj Ruam 4: Xa daim ntawv foos rov qab mus rau Alliance nyob hauv 10 hnub uas yog siv lub hnab ntawv uas tau muab rau.

15

Step 5: After you send in your selection form, the Alliance will let you know by mail the date you can start using your Pharmacy Home. Kauj Ruam 5: Tom qab koj xa koj daim ntawv foos xaiv lawm, Alliance yuav xa ntawv tuaj hais qhia rau koj paub txog hnub koj tuaj yeem pib siv koj Lub Chaw Muag Tshuaj Hauv Tsev.

16

The Alliance will not pay for restricted medicines unless you go to this pharmacy. Alliance yuav tsis them nyiaj rau cov tshuaj no tshwj tsis yog koj mus rau hauv lub chaw muag tshuaj no.

17

If you do not choose a pharmacy or if we do not get your Pharmacy Home Selection Form within 30 days, the Alliance will pick a pharmacy for you. Yog koj tsis xaiv lub chaw muag tshuaj los yog peb tsis tau txais koj daim ntawv foos Xaiv Chaw Muag Tshuaj Hauv Tsev nyob hauv 30 hnub, Alliance yuav xaiv lub chaw muag tshuaj rau koj.

18

Emergency Prescriptions Cov Ntawv Yuav Tshuaj Thaum Kub Ntxhov

19

If the pharmacy you chose is closed, or you are out of town, you can get a five day supply of your medicine from another pharmacy one time. Yog tias lub chaw muag tshuaj uas koj xaiv tau kaw, los yog koj tawm sab nraud lub nroog, koj tuaj yeem tau txais kev tso cai tsib hnub yuav tshuaj ntawm lwm lub chaw muag tshuaj ib zaug.

Client

XXXXXX

Project Industry

Healthcare

Our Task

TEP (translation, edition, proofreading)

Language Pair

English (US) → Hmong (Hmoob)

Source File Format

pdf to word

Skills Involved or Tools Used

Transee, DTP